Mielenterveysyhdistys Etappi ry

Mielenterveysyhdistys Etappi ry:n säännöt

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mielenterveysyhdistys Etappi ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä kehittämällä ja tukemalla rakentavaa ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, psyykkistä hoitoa ja kuntoutusta sekä vapaaehtoista kansalaistoimintaa samoin kuin edesauttaa mielenterveyttä sekä mielenterveydenhoitoa ja päihdehoitoa koskevaa tutkimus- ja kehittämistyötä.

3. § Yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi

 • yhdistys pitää yllä voittoa tuottamatonta asumispalveluyksikköä, jossa toteutetaan suunnitelmallista kuntoutusta,
 • tarjoaa sosiaalisen kuntoutuksen tukea joko asiakkaan omaan tai Mielenterveysyhdistys Etappi ry:n kautta vuokrattuun asuntoon,
 • järjestää päivä-, harrastus- ja vertaistoimintaa,
 • toteuttaa kokemustietoon perustuvaa vaikuttamistoimintaa,
 • tuottaa matalan kynnyksen työpajatoimintaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville henkilöille,
 • kokoaa tietoa mielenterveyshäiriöistä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmista toipuvien asumiseen ja kuntoutukseen liittyvistä asioista,
 • osallistuu mielenterveys- ja päihdehoitoa kehittävään tutkimukseen, sekä
 • järjestää tiedotus-, koulutus- ja tapahtumatilaisuuksia.

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, järjestää myyjäisiä sekä kartuttaa toimintavarojaan muillakin vastaavilla tavoilla.

4. § Jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen syyskokouksen päättämän vuotuisen jäsenmaksun.

5. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä neljästä kuuteen (4-6) muuta varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Hallituksen jäsenille ei suoriteta palkkiota osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä, tahi henkilö, jonka hallitus siihen erikseen oikeuttaa.

8. § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

9. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen tammi-toukokuussa ja syyskokouksen syys-joulukuussa, hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Päätökseksi tulee, ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

Kevätkokouksessa

 • esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto,
 • päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Syyskokouksessa

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle, sekä
 • valitaan puheenjohtaja, muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja yksi (1) tai kaksi (2) varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tietosuojaseloste
menu-circlecross-circle